IP – MANAGE NETWORK INTERFACES, PART II

Klike pou w’ ka li pati I an

Kòmand ip a pèmèt sysadmin yo konfigire paramèt entèfas rezo yo sou linux. Kòmand sa-a se li ki ranplase ansyen kòmand ifconfig lan sou plizyè distribisyon linux.

11- Atribye yon adrès “Broadcast” ak yon entèfas rezo

ip address add broadcast 192.168.1.127 dev eno1

12- Ajoute yon “Default Gateway” pou yon entèfas rezo

ip route add default via 192.168.1.1

13- Ajoute yon Wout statik sou sistèm nan

ip route add 192.168.1.0/24 via 192.168.1.110 dev eno1

14- Afiche tab woutaj sistèm nan

ip route show 

ip-14

15- Retire yon Wout “par defaut” sou sistèm nan

ip route del 192.168.1.0/24

16- Afiche tab woutaj pou yon rezo byen spesifik

ip route list 192.168.43.0/24

ip-16

Pou aprann plis fason sou kòman pou itilize kòmand ip a

ip --help
man ip 

ip – Manage network interfaces, part I

Kòmand ip a pèmèt sysadmin yo konfigire paramèt entèfas rezo yo sou linux. Kòmand sa-a se li ki ranplase ansyen kòmand ifconfig lan sou plizyè distribisyon linux.

16 fason ou ka itilize kòmand ip a

1- Afiche enfòmasyon sou tout periferik (entèfas) rezo ki disponib sou sistèm nan

ip link 

ip-1

2- Afiche enfòmasyon pou yon grenn entèfas rezo

eno1 = Non yon entèfas rezo

ip link show dev eno1

3- Afiche detay sou transfè done sou tout entèfas rezo yo

ip -s link

ip-3

4- Afiche detay sou transfè done sou yon grenn entèfas rezo

ip -s link ls eno1

5- Aktive yon entèfas rezo

ip link set eno1 up

ip-5

6 – Dezaktive yon entèfas rezo

ip link set eno1 down

ip-6

7- Afiche adrès IP pou tout entèfas rezo yo

ip address show

ip-7

8- Afiche adrès IP pou yon grenn entèfas rezo

docker0 = Non yon entèfas rezo

ip address show dev docker0

ip-8

9- Atribye yon adrès IP static tanporè ak yon entèfas rezo

ip address add 192.168.1.110/25 dev eno1

ip-9

10- Retire yon adrès IP ki te atribye ak yon entèfas rezo

ip address del 192.168.1.110/25 dev eno1

ip-10

Pou aprann plis fason sou kòman pou itilize kòmand ip a

ip --help
man ip 

Klike pou w’ ka li pati 2 a

CHECKING THE LOG FILES, PART II

Fichye log yo, se fichye, ladan yo, genyen yon pakèt enfòmasyon ki anrejistre sou fòm tèks, sa ki  pèmèt administratè sistèm nan okouran de tout evennman enpòtan ki fèt sou sistèm nan, epi pèmèt li antisipe, epi pran bon desizyon pou kenbe sistèm nan an sante.

Gen kat (4) kategori fichye log ki genere nan anviwonman linux lan

  • System Logs
  • Service Logs
  • Events Logs
  • Applications Logs

Sa ki vle di, mesaj ki anrejistre nan fichye log yo, se mesaj ki konsène server a, Nwayo linux (kernel) lan, tout sèvis ak tout aplikasyon k’ap woule sous sistèm nan.

Jeneralman, fichye log yo anrejistre nan repètwa /var/log

Ann analize senk (5) fichye log ki enpòtan anpil sou linux

/var/log/boot.log

Fichye sa-a, ladanl, anrejistre tout mesaj ki gen rapò ak demaraj(boot) sistèm nan.

Pou tout pwosesis k’ap lanse, tout sèvis ki lanse pandan sistèm nan ap demare, w’ap jwenn tout detay sa yo andedan fichye /var/log/boot.log la.

Administratè sistèm nan ka ale nan fichye sa-a pou l tcheke ki pwoblèm ki pase nan ka kote sistèm nan redemare (reboot) sanzatann, oubyen ki sa ki lakoz si demaraj sistèm nan echwe.

log2-1

/var/log/dmesg

Fichye sa gen enfòmasyon sou tanpon Nwayo linux (kernel) lan. Enfòmasyon sa yo gen rapò ak periferik ak tout driver yo. 

Si gen yon materyèl ki gen yon pwoblèm, depi noyau linux lan detektel, w’ap jwenn enfòmasyon sa yo andedan fichye sa-a.

Ou kapab aksede ak fichye /var/log/dmesg si w pase kòmand dmesg

log2-3

/var/log/auth.log

Andedan fichye sa-a, anrejistre tout enfòmasyon ki rapò ak “Authentification”. Tout session ki ouvri sou sistèm nan, tout itilizatè ki tante konekte sou sistèm nan, w’ap jwenn tras yo nan fichye sa-a.

log2-4

/var/log/lastlog

Fichye sa gen enfòmasyon sou “dènye koneksyon” ki fèt sou sistèm nan, sou tout oubyen ou sou yon itilizatè byen detèmine. Pou w gen aksè kontni ki andedan fichye sa-a, ou dwe itilize kòmand lastlog la

Pou w’ jwenn èd sou kòman w dwe itilize kòmand lastlog la, pase kòmand sa-a

lastlog -h

log2-2

/var/log/secure

Andedan fichye sa-a anrejistre tout mesaj ki gen rapò ak sekirite sistèm nan, sou echèk authentification ki fet sou sistèm nan, W’ap jwenn tras tout koneksyon “sudo” ak tout koneksyon ssh yo.