14 kòmand systemctl pou jere sèvis sou linux

KÒMANDDESKRIPSYON
systemctl list-units –type=serviceAfiche tout sèvis ki aktive sou sistèm nan
systemctl –failedAfiche tout sèvis ki pat ka demare akoz yon pwoblèm kèlkonk
systemctl status non_sèvis_laVerifye si sèvis lan ap mache oubyen si li pap mache
Egz : systemctl status apache2
systemctl stop non_sèvis_laKanpe (stop) yon sèvis ki tap mache
Egz : systemctl stop tomcat
systemctl kill non_sèvis_laVoye yon signal bay tout pwosesis ki lye ak sèvis la
Egz : systemctl kill rsyslog
systemctl start non_sèvis_laDemare (start) yon sèvis
Egz : systemctl start rpcbind
systemctl reload non_sèvis_laRechaje konfigirasyon yon sèvis san w pa redemare l
Egz : systemctl reload ssh
systemctl restart non_sèvis_laRedemare yon sèvis
Egz : systemctl restart teamviewerd
systemctl enable non_sèvis_laAktive yon sèvis pou l demare le sistèm nan ap lanse
Egz : systemctl enable mysql
systemctl disable non_sèvis_la Dezaktive yon sèvis pou l demare le sistèm nan ap lanse
Egz : systemctl disable mysql
systemctl mask non_sèvis_laAnpeche yon sèvis demare. (Otomatik ouswa manyèl)
Egz : systemctl mask cron
systemctl is-enabled non_sèvis_laVerifye si yon sèvis ap demare le sistèm nan ap lanse
systemctl cat non_sèvis_laLi fichye konfigirasyon yon sèvis
systemctl show non_sèvis_laAfiche tout pwopriyete sèvis la

10 Kòmand ou ka twouve itil

Lis dis (10) Kòmand ou ka twouve itil sou linux. 

Kòmand  Deskripsyon Egzanp itilizasyon
mount monte yon sistèm fichye sou linux.

mount /dev/sdc1 /mnt/media/usb1/

umount demonte yon sistèm fichye sou linux

umount /mnt/media/usb1

lsblk

Afiche enfòmasyon sou tout sistèm fichye ki monte sou linux

lsblk
swapon Aktive patisyon swap sou linux swapon /dev/sda7
swapoff Dezaktive patisyon swap sou linux swapoff /dev/sda7
journalctl -k  Afiche jounal (log) pou nwayo linux la (se tankou w te pase kòmand dmesg a) journalctl -k
lsusb

Afiche enfòmasyon sou materyèl ki konekte sou po usb linux

lsusb
fdisk -l Afiche tab patisyon pou yon « Disk Drive » fdisk -l /dev/sda
mke2fs Fòmate yon patisyon ak yon sistèm fichye sou linux

mke2fs -t ext3 /dev/sdb2

tar Kreye achiv sou linux

tar -cvf /tmp/linuxhaiti.tar /home/linuxhaiti

Règ pou w toujou aplike

Toujou sonje li dokiman sou kòmand yo

man mount / man umount / man lsblk / man swapon / man swapoff / man journalctl / man lsusb / man fdisk / man mke2fs / man tar

sudo

Sou linux, gen tach pou w’ kapab egzekite yo ou dwe genyen privilèj “Super user”.  Pami tach sa yo, nou kapab site, 

  • Enstale oubyen dezenstale yon pakè
  • Kreye kont pou itilizatè
  • Kreye sevis pou lanse pandan sistèm nan ap demare

Sel kont ki gen tout dwa sou sistèm nan li rele “root”, se poutèt sa, lè w’ se senp itilizate, administratè sistèm nan ka deside ba ou posibilite pou w lanse kòmand tankou w te “super user” sistèm nan. Pou sa rive posib li ba ou posibilite pou w itilize sudo ki se yon kòmand ki baw dwa pou w itilize dwa “root” genyen pou w egzekite kòmand yo.

Ann pran yon egzanp

linuxhaiti se yon senp itilizatè, li bezwen redemare sèvis networking sou sistèm nan.

Figure 1

linuxhaiti pase komand lan systemctl restart networking, malerezman sistèm nan pèmèt li poze aksyon an paske li pa gen privilèj pou sa.

Kounya administratè a deside ba li dwa.

Figure 2

Ou ka remake nan imaj anlè a ke itilizatè linuxhaiti a, rive pase kòmand lan san pwoblem, li genyen sèlman pou l rantre modpas li.

Kòman w’ itilize sudo

Lè ou gen privilèj “super user”, lè wap lanse kòmand yo, ou mete sudo devan yo.

Egzanp :

sudo pwconv

Koman administratè sistèm nan ka bay privilèj ak sudo

1- Li ajoute itilizatè a nan gwoup sudo a

usermod -a -G sudo linuxhaiti

2- Li ajoute itilizate a nan yon fichier sudoers

Nan ka sa-a, administrate a ka deside ajoute paramet pou itilizate a jwi privilèj  yo nan fichye /etc/sudoers oubyen li ka deside kreye yon fichye pou itilizatè a nan repètwa /etc/sudoers.d/

Nan imaj anba-a, administratè a kreye yon fichye linuxhaiti nan repètwa /etc/sudoers.d/ pou itilizate linuxhaiti a

Figure 3

3- Administratè a ka bay yon senp itilizatè privilèj sou yon sèl kòmand, san l pa itilize modpas lè l’ap itilize sudo

Figure 4

Nan imaj anlè a, itilizate user1, gen privilèj selman pou l kapab egzekite kòmand journalctl avek sudo san li pa itlize modpas

4- Administratè a ka baw privilèj pou w egzekite tout kòmand avèk sudo san w pa itilize modpas ou

Figure 5

Pouw konn lot fason pou w itilize sudo, pa bliye li dokiman avek kòmand man

man sudo

Aprann itilize rpm

rpm (Red Hat Package Manager) se on zouti ki pèmèt ou fe jesyon pakè (lojisyèl) sou distribisyon linux ki baze sou Red Hat tankou CentOS, Fedora ak anpil lòt ankò.

Ale sou lyen sa-a pou w ka konnen ki distribisyon ki baze sou Red Hat

Sa ou dwe konnen…

Pakè ki sou distribisyon linux sa yo gen ekstansyon .rpm

yon egzanp : zip-3.10-10.1.el7.x86_64.rpm

Meta done (Metadata) pakè ki enstale yo estoke nan repètwa /var/lib/rpm nan.

Kòmand rpm

Kòmand rpm nan itlize pou w jere plizyè tach sou pakè yo tankou, fe rekèt pou jwenn enfòmasyon sou yo, enstale yo, mete yo a jou, verifye yo, retire yo epi retire done ki andedan pakè sa yo.

Men kèk opsyon ki plis itilize ak kòmand rpm nan

 

-q (–query)

Fe rekèt epi afiche yon pakè

-qa (–query –all) Liste tout pakè ki enstale sou sistèm nan
-qc (--query --configfiles) Liste fichye konfigirasyon yon pakè ki enstale
-qd (--query --docfiles) Liste fichye ki gen dokimantasyon yon pakè ki enstale
-qf (--query --file) Afiche ki pakè ki asosye ak yon fichye
-qi (--query --info) Afiche enfòmasyon tankou vèsyon, tay, estati, dat enstalasyon, siyati, deskripsyon sou yon pake ki enstale
-ql (--query --list) Afiche tout fichye ki andedan yon pakè
-qR (--query --requires) Afiche tout pakè ke yon lot pakè depann de yo
-F Mete yon pakè ki enstale deja a jou
-i (--install) Enstale yon pakè
-U (--upgrade)

Mete yon pakè ki enstale deja a jou, oubyen enstale pakè a si li poko enstale

-e (--erase)

Retire yon pakè sou sistèm nan

 

Men kèk egzanp sou itlizasyon kòmand rpm nan

1- Verifye pou w’ wè si yon pakè enstale sou sistèm ou an

rpm zip

rpm iproute

  • Si li enstale l’ap afiche pakè a pou ou
  • Si li pa enstale, l’ap di w li pa enstale
Figure 1

2- Afiche tout fichye ki andedan yon pakè

rpm -ql zip

Figure 2

3- Afiche tout fichye ki gen dokimantasyon ki andedan yon pakè

rpm -qd zip

Figure 3

4- Verifye fichye konfigirasyon ki asosye ak yon pakè

rpm -qc zip

Figure 4

5- Verifye ki pakè ki asosye ak yon fichye

rpm -qf /etc/iproute2/group

Figure 5

6- Afiche enfòmasyon sou yon pakè ki enstale

rpm -qi zip

Figure 6

7- Afiche tout pakè ak fichye (Shared Libraries) yon lot pake depann de yo

rpm -qR zip

Figure 7

8- Enstale yon pakè

rpm -ivh zip-3.0-1.el6_7.1.x86_64.rpm

Figure 8

9- Efase yon pakè sou sistem nan

rpm -ev zip

Figure 9

Règ pou w’ pa janm bliye

Toujou li dokimantasyon gras ak zouti man

man rpm

Commande utile – netstat

Ce que vous devez savoir…

Netstat (Network Statistics)  est un outil en ligne de commande permettant d’afficher les statistiques sur un certain nombre de protocoles et de connaitres les connexions TCP actives sur un ordinateur. Avec netstat vous pouvez lister tous les ports ouverts, voir les connexions sur une machine.

Quelques exemples d’utilisations de netstat

Afficher l’ensemble des connexions et des ports en écoute sur la machine

netstat -a

Figure 1

Afficher les connexions  UDP

netstat -au

Figure 2

Afficher les connexions TCP

netstat -at

Figure 3

Afficher les connexions en état d’écoute (LISTENING)

netstat -l

Figure 4

Afficher les connexions UDP en état d’écoute

netstat -lu

Afficher les connexions TCP en état d’écoute

netstat -lt

Afficher les statistiques pour chaque protocoles

netstat -s

 

Figure 5

Pour afficher des informations en continue, utilisez l’option -c de netstat

Par exemple :

Afficher les connexions TCP en continue

netstat -atc

Afficher la liste des interfaces réseau

nestat -i

Figure 6

Afficher des informations sur les protocoles IPv4 et IPv6

netstat -g

Figure 7

Afficher les informations de routage du noyau

netstat -r

Figure 8

Règle d’or

Lisez la page de manuel de netstat avec man

man netstat

Commandes utiles pour télécharger des fichiers en ligne de commandes

Ce que vous devez savoir…

wget : c’est un outil en ligne de commande de téléchargement de fichiers. Il supporte les protocoles HTTP, HTTPS et FTP

curl : outil en ligne de commande permettant de télécharger des fichiers. il supporte plusieurs protocoles comme HTTP, HTTPS, IMAP, POP3, RTMP, SMB, SMTP, TELNET, TFTP etc…

Installer wget et curl sur Debian/ Ubuntu/ Linux Mint

apt-get install wget curl

Installer wget et curl sur CentOS

yum install wget curl

Installer wget et curl sur Fedora

dnf install wget curl

Utilisation de curl

Vérifier si un URL est valide

curl http://url.url.url

curl https://www.google.com

Figure 1

Télécharger un fichier

curl -O url

curl -O https://www-eu.apache.org/dist/tomcat/tomcat-8/v8.5.40/bin/apache-tomcat-8.5.40.tar.gz

 

Figure 2

Si le téléchargement est interrompu, et vous voulez le reprendre (Résumer)

curl -C - -O https://www-eu.apache.org/dist/tomcat/tomcat-8/v8.5.40/bin/apache-tomcat-8.5.40.tar.gz

 

Figure 3

Pour Sauvegarder le fichier sur nom différent que celui de l’url

curl -o apache-tomcat.tar.gz https://www-eu.apache.org/dist/tomcat/tomcat-8/v8.5.40/bin/apache-tomcat-8.5.40.tar.gz

Pour limiter la vitesse de téléchargement du fichier

curl --limit-rate 100K -O https://www-eu.apache.org/dist/tomcat/tomcat-8/v8.5.40/bin/apache-tomcat-8.5.40.tar.gz

Utilisation de wget

Télécharger un fichier

wget url

wget https://www-eu.apache.org/dist/tomcat/tomcat-8/v8.5.40/bin/apache-tomcat-8.5.40.tar.gz

Figure 4

Changer le nom de sortie du fichier téléchargé

wget -O nom-de-sortie url

wget -O tomcat-server.tar.gz https://www-eu.apache.org/dist/tomcat/tomcat-8/v8.5.40/bin/apache-tomcat-8.5.40.tar.gz

Reprendre (Résumer) un téléchargement inachevé

wget -c url

wget -c https://www-eu.apache.org/dist/tomcat/tomcat-8/v8.5.40/bin/apache-tomcat-8.5.40.tar.gz

Limiter la vitesse de téléchargement

wget --limit-rate=200k https://www-eu.apache.org/dist/tomcat/tomcat-8/v8.5.40/bin/apache-tomcat-8.5.40.tar.gz

Télécharger un fichier en arrière plan

wget -b url

wget -b download.log https://www-eu.apache.org/dist/tomcat/tomcat-8/v8.5.40/bin/apache-tomcat-8.5.40.tar.gz

 

un fichier wget-log est créé dans le répertoire courant, vous pouvez vérifier l’état du téléchargement

cat wget-log

Figure 5

Règle d’or

Lisez la documentation en ligne de commande avec man

man curl

man wget